Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van dienstverlening van ACTOR Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam

ACTOR Advocaten

 1. ACTOR Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die
  ieder voor eigen rekening en risico onder de gemeenschappelijke naam ACTOR
  Advocaten de advocatenpraktijk uitoefenen:

  mr. B.R. de Boer -Kühn staat bij de KvK ingeschreven onder nr.34362647
  mr. S.J.M. Jaasma staat bij de KvK ingeschreven onder nr.34354663
  mr. P. Minkes staat bij de KvK ingeschreven onder nr.548907405
  mr. M.M.E. Rietjens staat bij de KvK ingeschreven onder nr.34333507
  mr. V.N. Sakkers staat bij de KvK ingeschreven onder nr.34385079
  mr. K. Withagen staat bij de KvK ingeschreven onder nr.34334398

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elke door een cliënt of door cliënten aan een bij ACTOR Advocaten werkzame, dan wel onder de naam ACTOR Advocaten optre¬dende of zich presenterende advocaat verstrekte opdracht, (hierna: opdracht), aanvullende en vervolg¬opdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke activiteit door ACTOR Advocaten of door een advocaat als hier bedoeld verricht in opdracht van en/of ten behoeve van een cliënt of cliënten dan wel enige andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit.
2.2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ACTOR Advocaten mede begrepen iedere individuele advocaat die bij ACTOR Advocaten werkzaam is en iedere individuele advo¬caat die zich presenteert of mede presenteert onder de naam ACTOR Advocaten of onder deze naam activiteiten verricht (hierna: opdrachtnemer/opdrachtnemende advocaat), en telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden de term ACTOR Advocaten wordt gebruikt dient daaronder tevens te worden verstaan iedere individuele advocaat als hiervoor bedoeld.
2.3. De bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites, die door ACTOR Advocaten of door een bij ACTOR Advocaten werkzame advocaat, worden onderhouden.
2.4. Deze Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstbetrekking bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
ACTOR Advocaten alsmede alle bij ACTOR Advocaten werkende advocaten zijn gemachtigd Algemene voorwaarden, die in de relatie tussen haar en een derde gelden of die door een derde worden bedongen, te aanvaarden voor zover het de uitvoering van de opdracht door de advocaat of de uitvoering van de opdracht door de derde ten behoeve van opdrachtgever betreft. ACTOR Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever.
2.5. Alle advocaten, die behoren tot ACTOR Advocaten, of die optreden of zich presenteren onder de naam ACTOR Advocaten, medewerkers van ACTOR Advocaten, de eventuele erfgenamen van deze advocaten of hun medewerkers kunnen beroep doen op de Algemene Voorwaarden, indien zij aansprakelijk worden gehouden ook wanneer zij niet langer deel uitmaken van ACTOR Advocaten of zijn opgehouden op te treden of zich te presenteren onder de naam ACTOR Advocaten, dan wel nadat zij het kantoor van ACTOR Advocaten hebben verlaten.

Opdracht
3.1. Iedere opdracht van een cliënt wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een of meer individuele advocaten, verder te noemen “de opdrachtnemende advocaat”. De uitvoering van de opdracht betreft een inspanningsverplichting. Cliënten ontvangen een opdrachtbevestiging.
3.2. Iedere opdracht van een cliënt wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop, zonder enig voorbehoud, van toepassing zijn.
3.3. Indien ten behoeve van de dienstverlening van de opdrachtnemende advocaat de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de opdrachtnemende advocaat, wordt de gegeven opdracht geacht tevens de opdracht tot een dergelijke inschakeling te omvatten.
3.4. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een belastingadviseur, octrooigemachtigde, een merkgemachtigde, een financieel of medisch onderzoeksbureau, een vertaler of een buitenlandse advocaat enz.) zal daarover zo mogelijk met de cliënt overleg worden gevoerd. Bij het inschakelen van een derde als hier bedoeld zal door de opdrachtnemende advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

Declaratie
4.1. Cliënt is voor de uitvoering van de opdracht tussen cliënt en de opdrachtnemende advocaat, die de opdracht uitvoert, het honorarium op basis van een overeengekomen uurtarief verschuldigd, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en vermeerderd met eventuele verschotten en met honoraria en kosten van de voor of in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
4.2 In zaken die door de opdrachtnemende advocaat worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, is de declaratie beperkt tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing alsmede op grond van voormeld wettelijk systeem voor rekening van de cliënt komen.
4.3 Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand, kunnen door de opdrachtnemende advocaat verrichtte werkzaamheden tussentijds in rekening worden gebracht.
4.4 De opdrachtnemende advocaat is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot en de betaling van verschotten tussentijds in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met dien verstande dat de opdrachtnemende advocaat een dergelijk voorschot ook kan verrekenen met een tussendeclaratie of tussendeclaraties.
4.5 De opdrachtnemende advocaat is gerechtigd te allen tijde aan een cliënt een voorschot in rekening te brengen en betaling daarvan te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een aanvang wordt gemaakt. De cliënt aanvaardt dat in een dergelijk geval de opdrachtnemende advocaat de werkzaamheden opschort totdat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen.

Betaling van de declaratie
5.1 Elke cliënt dient een declaratie van de opdrachtnemende advocaat binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag op de op het factuur vermelde bank- of girorekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer en de advocaat op wiens naam de rekening staat. Voor de declaratie van voorschotten/verschotten en de eigen bijdrage van de toevoeging geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
5.2. Indien betaling dient plaats te vinden op een op de factuur vermelde bankrekening van een Stichting beheer derdengelden, dienen bij betaling de volledige naam van die stichting alsmede het factuurnummer te worden vermeld.
5.3. Bij overschrijding van de in het factuur genoemde betalingstermijn is de cliënt automatisch en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van de algehele voldoening van het bedrag aan de advocaat of aan de Stichting beheer derdengelden aan wie of welk betaling diende te geschieden, over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
5.4. De opdrachtnemende advocaat is gerechtigd alle van derden, ten behoeve van een cliënt ontvangen gelden te verrekenen met declaraties op naam van de cliënt, waarvan het bedrag nog niet of nog niet volledig aan de opdrachtnemende advocaat is betaald, behalve indien en voor zover verrekening op grond van de voor Advocaten geldende gedragsregels of de wet niet is toegestaan.
5.5. Indien ACTOR Advocaten dan wel de opdrachtnemende advocaat tegen een cliënt, die in verzuim is, overgaat tot incasso of tot invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,00 per geval, met dien verstande dat betaling door de cliënt van de werkelijke gemaakte incasso- of invorderingskosten kan worden verlangt, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%.
5.6 Indien een declaratie of depot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de opdrachtnemende advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid
6.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, dat tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend de opdrachtnemer (de advocaat die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die opdrachtnemer beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverze¬kering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen met een maximum van € 5.000,00. De opdrachtnemer is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.2. ACTOR Advocaten en de opdrachtnemende advocaat is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of aan de zijde van derden, ongeacht of deze al dan niet door ACTOR Advocaten of de opdrachtnemende advocaat zijn ingeschakeld. Cliënt vrijwaart ACTOR Advocaten en de opdrachtnemende advocaat hiervoor.
6.3 Iedere eigen aansprakelijkheid van de opdrachtnemende advocaat voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemende advocaat gaat nooit verder dan bepaald in de Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde.

Registratie, Geheimhouding en ICT
7.1. Op grond van de huidige Wet bescherming Personagegegevens is
beroepsmatig gebruik van de gegevens van de cliënt zonder melding toegestaan. Bij intake van nieuwe zaken worden gegevens van de cliënt gebruikt ter verificatie van de identiteit van cliënt en ter controle van eventuele tegenstrijdige belangen.
7.2. Cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van
alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail en gaat akkoord met externe opslag van de dossiergegevens in de cloud indien dit door de opdrachtnemende advocaat wordt gehanteerd. De
opdrachtnemende advocaat zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Onder externe opslag wordt mede begrepen opslag van dossiergegevens in hiervoor door derden ontwikkelde hardware en/of softwareprogramma’s.
7.3. ACTOR Advocaten en de opdrachtnemende advocaat zullen zich bij de uitvoering van
de opdracht inspannen om gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. In het kader van de digitale gegevensuitwisseling en/of de digitale gegevensopslag kan geen garantie voor absolute veiligheid van de zaaks- en persoonsgegevens worden gegeven en wordt uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uitgesloten. Cliënt vrijwaart ACTOR Advocaten en de opdrachtnemende advocaat hiervoor. Elke aansprakelijkheid van ACTOR Advocaten of de opdrachtnemende advocaat ter zake van verlies, diefstal of als gevolg van onbevoegde toegang tot die gegevens is eveneens uitgesloten.

Kantoorklachtenregeling
8.1. ACTOR Advocaten beschikt over een interne kantoorklachtenregeling, waarin is bepaald aan welke klachtenfunctionaris het geschil of de klacht kan worden voorgelegd. Cliënt wordt bij aanvang van de opdracht over de kantoorklachtenregeling geïnformeerd. Deze regeling is te allen tijde van toepassing op elke vorm van dienstverlening tussen de cliënt en de opdrachtnemende advocaat.
Indien de klacht niet door de interne klachtenregeling kan worden opgelost kan de klacht aan de geschillencommissie advocatuur worden voorgelegd.

Geschillen
9.1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemende advocaat en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
9.2. ACTOR Advocaten is aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur.

Archivering
10. Nadat een dossier is gesloten zal de opdrachtnemende advocaat de belangrijkste stukken uit het dossier archiveren conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Geldigheid
11. In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie, dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden bedoeld in de vorige zin, doch wel geldig mocht zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is. In geval over een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

Deponering algemene voorwaarden
12. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 53/2022 en kunnen worden geraadpleegd op de website van ACTOR Advocaten: www.actoradvocaten.nl