Klachtregeling

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING ADVOCATUUR – ACTOR Advocaten

KLACHTENREGELING
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een nota van ons dan vragen wij u uw klacht eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Dat kunt u mondeling of schriftelijk doen. Wilt u dit niet of heeft dit niet het gewenste effect gehad, dan kunt u zich wenden tot mr. Sjoerd Jaasma, de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor. Met betrekking tot verbeterpunten ten aanzien van mr. Sjoerd Jaasma kunt u zich wenden tot waarnemend klachtenfunctionaris mr. Karolien Withagen.

Wanneer u van oordeel bent dat uw advocaat en/of de klachtenfunctionaris uw op- en aanmerkingen niet adequaat heeft behandeld, dan kunt u zich ook wenden tot:

  • de Deken van het arrondissement Amsterdam, wanneer de klacht ziet op schending van de Gedragsregels Advocatuur.
  • de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam bij alle (niet-tuchtrechtelijke) geschillen, tenzij het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur is voorgelegd.
  • ACTOR Advocaten is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt geschillen tussen advocaten en cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). De commissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een cliënt en (een advocaat van) ACTOR Advocaten schriftelijk hebben afgesproken de Geschillencommissie Advocatuur een oordeel te vragen bij een geschil.